${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Power BI นี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานและลงมือปฏิบัติใช้งาน Power BI Desktop ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ด้าน Business Intelligent (BI) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถเชื่อมต่อกับหลายแหล่งข้อมูล สามารถทำการแปลงข้อมูล (Data Transformation) และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบข้อมูล (Data Model) และสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualization) ได้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและดูข้อมูลได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้อบรมสามารถดูรายงานบนอุปกรณ์มือถือโดยผ่าน Power BI Mobile apps ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการรู้จักหรือเริ่มใช้ Power BI, ผู้ที่ต้องการ Visualize ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ฟังก์ชันการทำงานของ Power BI Desktop ได้
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูลและแปลงข้อมูล (Data Transformation) ได้
 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง data model ได้
 5. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำรายงานแสดงผลข้อมูลเป็นภาพได้

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows และใช้งานอินเทอร์เน็ต

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8 หรือ 10
 • โปรแกรม Power BI Desktop

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมนำเครื่องโน๊ตบุ๊คส่วนตัว โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB พร้อมลงโปรแกรม Power BI Desktop (https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/)

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • แนะนำโปรแกรม Power BI Desktop
  • การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
  • มุมมองใน Power BI Desktop
  • Workflow บน Power BI Desktop
 • การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (Excel, CSV, Folder)
 • การแปลงข้อมูล (Data Transformation) โดยใช้ Power Query Editor
 • การสร้างรูปแบบข้อมูล (Data Modeling)
  • การจัดการความสัมพันธ์ข้อมูล
 • การสร้าง Interactive Visualization และการปรับแต่งรูปแบบ
  • Map
  • Table, Matrix
  • Bar, Column charts
  • Pie, Donut, Treemap
  • Slicers
  • Text box, Image, Shapes และอื่น ๆ

วันที่ 2

 • การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (Database, Hive บน Hadoop)
 • การสร้างรูปแบบข้อมูล (Data Modeling)
  • การสร้าง Calculated columns และ Measure ด้วย DAX
  • การสร้างและจัดการกับ Hierarchy data
 • การสร้าง Interactive Visualization และการปรับแต่งรูปแบบ
  • KPI, Gauge, Card
  • Analytics: Trend line, Forecast
  • Custom Visuals
 • การสร้าง Mobile view report
 • การใช้งาน Power BI Services

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา