${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้กล่าวถึงวิธการติดตั้งซอฟต์แวร์จดการฐานข้อมูล PostgreSQL หลักการจัดการกับฐานข้อมูลของ PostgreSQL การเริ่มและการหยุดการทํางานของเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานพื้นฐานที่สําคัญ การเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้ การกําหนดสิทธิต่าง ๆ การกําหนดค่าเพื่อความปลอดภัยของระบบ การสํารองและกู้คืนข้อมูล การจัดการกับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถติดตั้งและบริหารจัดการ PostgreSQL Server ได้
 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถดูแลระบบและแนะนําผู้ใช้งานระบบได้
 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถทําการสํารองและกู้คืนข้อมูลในระบบได้

ความรู้พื้นฐาน

เคยใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลมาก่อน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. CentOS7
 2. PostgreSQL เวอร์ชัน 9 และ เวอร์ชัน 12
 3. pgAdmin3 และ pgAdmin4
 4. phpPgAdmin
 5. Nagios

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • แนะนําให้รจักกับระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL
 • เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง MySQL และ PostgreSQL
 • การติดตั้งและการเปิดปิดบริการของ PostgreSQL เวอร์ชัน 9
 • การปรับแต่งไฟล์วอลล์ (Firewall) สําหรับ PostgreSQL
 • การปรับค่าคอนฟิกกูเรชั่นที่สําคัญของ PostgreSQL
 • การกําหนดสิทธิในการเข้าใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
 • การเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้ให้กับ PostgreSQL
 • การใช้งาน PostgreSQL ในรูปแบบ command-line
 • การใช้งาน PostgreSQL กับภาษาไทย
 • การใช้งาน PostgreSQL ร่วมกับ PHP
 • การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม phpPgAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล PosgreSQL ผ่านเว็บ
 • การติดตั้งโปรแกรม pgAdmin3 และ pgAdmin4

วันที่ 2

 • การอัพเดทเวอร์ชัน PostgreSQL
 • การใช้งานทราคเซคชั่น (Transaction)
 • เข้าใจเรื่อง Tablespace
 • การสํารองข้อมูลและนํากลับข้อมูลบน PostgreSQL
  • การตั้งเวลาการสํารองข้อมูลและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าที่ทสําคัญของผู้ดูแลระบบในการบริหารตรวจตราระบบ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • การเชื่อมต่อ PostgreSQL ด้วย SSL
 • การติดตั้งและใช้งาน Nagios web monitoring เพื่อตรวจตรา PostgreSQL
 • การทํา replication บน PostgreSQL

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา