${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้กล่าวถึงวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล PostgreSQL หลักการจัดการกับฐานข้อมูลของ PostgreSQL การเริ่ม และการหยุดการทํางานของเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานพื้นฐานที่สําคัญ การเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิต่าง ๆ การกําหนดค่าเพื่อความปลอดภัยของระบบ การสํารองและกู้คืนข้อมูล การจัดการกับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพ การทำสำเนาข้อมูลด้วย replication ผ่าน pgpool-II และการคอนฟิก PostgreSQL Cluster แบบ 3 โหนด (1 Write, 3 Read) พร้อม Fail over การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาท และหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถติดตั้ง และบริหารจัดการ PostgreSQL Server ได้
 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถดูแลระบบ และแนะนําผู้ใช้งานระบบได้
 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถทําการสํารอง และกู้คืนข้อมูลในระบบได้
 4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของ PostgreSQL ได้
 5. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถติดตั้ง PosgreSQL แบบคลัสเตอร์โดยผ่าน pgpool-II ได้

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะการใช้งานคำสั่งลีนุกซ์ (Linux) พื้นฐาน และเคยใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมาก่อน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 • CentOS/Ubuntu Linux
 • PostgreSQL
 • ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง PostgreSQL, pgAdmin4 และ phpPgAdmin

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • แนะนําให้รู้จักกับระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL
 • เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง MySQL และ PostgreSQL
 • การติดตั้ง และการเปิดปิดบริการของ PostgreSQL
 • การปรับค่าคอนฟิกกูเรชันที่สําคัญของ PostgreSQL
  • การกําหนดสิทธิในการเข้าใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
 • การเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้ให้กับ PostgreSQL
 • การใช้งาน PostgreSQL ในรูปแบบ command-line
 • การใช้งาน PostgreSQL กับภาษาไทย
 • การใช้งาน PostgreSQL ร่วมกับ PHP
  • การปรับแต่งคอนฟิกกูเรชันที่จําเป็นเฉพาะสําหรับลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ และไฟล์ php.ini
 • การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม phpPgAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล PosgreSQL ผ่านเว็บ

วันที่ 2

 • การใช้งานโปรแกรม pgAdmin4 ทั้ง Web และ Desktop Application
 • การปรับแต่งไฟล์วอลล์ (Firewall) สําหรับ PostgreSQL
 • การใช้งานทรานเซคชัน (Transaction)
 • เข้าใจเรื่อง Tablespace
 • การตั้งเวลาสํารองข้อมูล และนํากลับข้อมูลบน PostgreSQL
 • หน้าที่สําคัญของผู้ดูแลระบบในการบริหารตรวจตราระบบ เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
 • การติดตั้ง และใช้งาน Munin/Nagios web monitoring เพื่อตรวจตรา PostgreSQL
 • การปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ที่สำคัญ
 • การใช้งาน pgbench เพื่อวัดประเมินประสิทธิภาพของ PostgreSQL เบื้องต้น

วันที่ 3

 • การทํา replication บน PostgreSQL ด้วย pgpool-II
 • การคอนฟิก PostgreSQL Cluster แบบ 3 โหนด (1 Write, 3 Read) พร้อม Fail over ด้วย pgpool-II + watchdog ตามตัวอย่างนี้ https://www.pgpool.net/docs/latest/en/html/example-cluster.html
  • เข้าใจการทำงานของระบบ
  • การบริหารตรวจตราระบบ
  • การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา