${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้กล่าวถึง หลักการทำงานของ OpenStack เพื่อสำหรับการใช้ติดตั้งและตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างระบบ Cloud Computing โดยใช้ OpenSource เป็นแกนหลัก โดยจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของ OpenStack เทคนิคการติดตั้ง การตั้งค่า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน OpenStack

วัตถุประสงค์

  1. รู้และเข้าใจแนวคิดของ Cloud Computing เพื่อนำไปสู่การเข้าใจ OpenStack
  2. รู้จักภาพรวมของ OpenStack รวมไปถึงสถาปัตยกรรมบน OpenStack
  3. สามารถติดตั้ง OpenStack บน server หลายตัวได้
  4. สามารถจัดการกับระบบ OpenStack ทั้งในมุมมองของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานได้

ความรู้พื้นฐาน

มีความรู้พื้นฐาน Linux Administrator

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

  • Basic Knowledge
    • ความหมายของ cloud computing
    • เทคโนโลยี virtualization
    • แนวคิดของ OpenAPI
    • RESTful
  • OpenStack Overview
    • ประวัติความเป็นมาของ OpenStack
    • ภาพรวมของ project (nova , glance , swift , neutron , keystone ,horizon , cinder)
    • pre-workshop : เตรียมความพร้อมสร้างระบบ Cloud Service
  • ตั้งค่า Operating System ตาม Reference Architecture
    • ปรับแต่ง Software Repository
    • Deploying OpenStack with RDO
  • workshop 1: Deploying OpenStack with RDO
  • การเตรียมสภาพแวดล้อมของระบบ
    • การ custom configuration file ก่อนการติดตั้งตาม Reference Architecture
    • ทดสอบการติดตั้งโดยการเข้าใช้งานผ่าน dashboard

วันที่ 2

  • OpenStack Identity Service (Keystone)
    • แนวคิดและหลักปรัชญา
    • สถาปัตยกรรม
    • การติดต่อสื่อสารกับ Component อื่น (keystone API)
    • หน้าที่หลักของ Keystone
  • OpenStack Compute Service (Nova)
    • การติดต่อสื่อสารกับ Component อื่น (Nova API)
    • การสื่อสารกันภายใน Nova ด้วย Massage Queue
    • การจัดสรรงานบน Cloud Service (Nova Scheduler)
    • หัวใจแห่งการประมวลผลบน Cloud (Nova-Compute)
    • Nova Conductor
  • OpenStack Network Service (Neutron)
    • แนวคิดและหลักปรัชญา
    • สถาปัตยกรรม
    • Network Configuration Flow
    • Plug-in ที่รองรับการทำงาน
  • OpenStack Block-Storage Service (Cinder)
    • แนวคิดและหลักปรัชญา
    • สถาปัตยกรรม
    • Cinder Driver
  • OpenStack Image Service (Glance)
    • แนวคิดและหลักปรัชญา
    • สถาปัตยกรรม
    • ความสามารถของ Glance
    • Image Format
  • workshop 2: Create Custom Image
    • การสร้าง centOS 6.4 virtual machine image โดยใช้ apache web server เป็นตัวอย่าง application ที่รันบน

วันที่ 3

  • workshop 3: พื้นฐานการใช้งาน OpenStack ทั้งในมุมมองของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
    • Authentication เพื่อเข้าสู่ OpenStack
    • การสร้างผู้ใช้งาน และ การกำหนดสิทธิ์ต่างในระบบ
    • การจัดการด้วยสิทธื์ผู้ดูแลระบบ
    • เข้าใช้งานด้วยผู้ใช้ที่ถูกสร้างจากผู้ดูแลระบบ
    • การจัดการกับ security ต่าง ๆ ด้วยผู้ใช้
    • การสร้าง VM จาก Image file
    • การจัดการกับ VM ที่ถูกสร้าง
  • OpenStack storage service (Swift)
    • สถาปัตยกรรมของ Swift
    • The Ring , Ring Builder , partitioning
    • account, container และ object server
    • Replication
    • Security และ ACL
  • workshop 4: การติดตั้งและใช้งาน Swift
    • CRUD (Create, Read, Update, Delete) บน container และ object
    • การใช้งาน Swift API
  • workshop 5: การเคลื่อนย้าย VM ระหว่าง Host (Live Migration)
    • การตั้งค่า file configuration ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Live Migration

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
    1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
    2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
    3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

  • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

    บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
    เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
    ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
    เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
    เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

    (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา