${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรจะกล่าวถึงทฤษฎีหลักการทำงานของระบบคลัสเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีและหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ MySQL Cluster การออกแบบระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก เพื่อให้ระบบมีอัตราการล่ม (Downtime) ต่ำที่สุด การออกแบบด้านความปลอดภัยของงระบบ เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฎิบัติใช้งานจริง โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การติดตั้ง ทฤษฎีกระจายภาระงาน (Load balancing) การสร้างระบบคงอยู่สูง (High Availability - HA) การปรับแต่งความปลอดภัยของระบบ และมีการปรับพื้นฐานทฤษฎีระบบเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ MySQL Cluster เช่น Mac Address, ARP Protocol, Public และ Private Network เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ระบบเว็บ องค์กรที่ให้บริการโดยใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL และผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ MySQL Cluster
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความแตกต่างของวิธีการกระจายภาระงานในแบบต่าง ๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง Linux Server หรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน เคยติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ MySQL และควรมีความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายพื้นฐาน

รูปแบบการสอน

บรรยายและปฏิบัติการ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtual Machine) เพื่อต่อเป็นระบบคลัสเตอร์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. ซอฟต์แวร์ CentOS เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป
 2. MySQL Cluster เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 100GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

หากท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

เช้า

 • แนะนำเทคโนโลยีระบบคลัสเตอร์ (30 นาที)
  • รู้จักกับระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์
  • การประยุกต์ใช้งานระบบคลัสเตอร์ในด้านต่าง ๆ
 • รูปแบบต่าง ๆ ของการทำ Database แบบคลัสเตอร์
 • รูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ Share Disk และ Share Storage
 • รู้จักกับ MySQL และ MySQL Cluster (15 นาที)
  • กล่าวสรุปเรื่องสำคัญของระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
  • รู้จักกับ Storage Engine
  • รู้จักกับ NDBCLUSTER Storage engine
  • แผนการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
 • MySQL Cluster Concept (30 นาที)
  • จุดเด่นจุดด้อยของ MySQL Cluster
  • องค์ประกอบของMySQL Cluster
  • การทำงานของ MySQL Cluster
  • การทำงานในแบบ In-memory และ Disk-Bases Tables
 • Pre-Workshop (60 นาที)
  • ปรับแต่งไฟล์เพื่อการใช้งานด้วยชื่อเครื่อง
  • การตั้งค่า SSH ให้ระบบคลัสเตอร์สามารถทำงานในแบบ Single Sign On ด้วยการใช้ Public key Infrastructure (PKI)
  • จัดการกับ iptables firewall สำหรับ MySQL Cluster
  • workshop 1: MySQL Cluster Software Installations (30 นาที)

บ่าย

 • รู้จักกับคอนฟิกกูเรชั่นไฟล์ที่สำคัญ คือไฟล์ config.ini และไฟล์ my.cnf
 • workshop 2: สร้างระบบ MySQL Cluster แบบง่าย ๆ (1 client, 1 mgm, 2 ndb)
  • ทบทวนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ MySQL Cluster
  • ทดลองสร้างฐานข้อมูลและใช้งานระบบ
  • ทดลองความสามารถด้าน High Availability
 • การใช้งานคำสั่ง management client (ndb_mgm)
 • การทำงานร่วมกันระหว่าง PHP และ MySQL Cluster
 • workshop 3: ปรับแต่ง PHP ให้สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL Cluster ได้

วันที่ 2

เช้า

 • การสร้างระบบแบบ No single point of failure บน MySQL Cluster (60 นาที)
 • workshop 4: MySQL Cluster with Dual MGM Nodes
 • สรุปคุณสมบัติด้าน High Availability
 • รู้จักกับDisk-bases Tables (115 นาที)
  • หลักการทำงานของ Tablespace & Log File Group
  • ข้อจำกัดของ Disk table data
  • การคำนวณขนาดพื้นที่ของ Tablespace
 • workshop 5: สร้างและใช้งาน table space and log file group
 • วิธีการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่
 • วิธีปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา

บ่าย

 • การใช้งานคำสั่งสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (60 นาที)
  • Management Client tools
  • MySQL Cluster Utility Programs
 • เข้าใจการทำData Partitioning (60 นาที)
 • เข้าใจหลักการแบ่ง node group
 • workshop 6: ทดลองทำData Partitioning บน MySQL Cluster
 • การเพิ่มโหนดแบบ online และการทำ rolling update
 • Designing Concept (45 นาที)
  • หลักการในการคำนวณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ
  • การแบ่งพาร์ทิชั่นบนดิสก์สำหรับ MySQL Cluster
  • การกำหนดขนาดไฟล์สำหรับ Tablespace และ Undo Log File

วันที่ 3

เช้า

 • ความปลอดภัยใน MySQL Cluster
  • การออกแบบระบบเพื่อความปลอดภัย
  • การสำรอง (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)
 • workshop 7: การใช้งานโปรแกรมสำรองข้อมูล NDB Backup
 • การปรับแต่งประสิทธิภาพของ MySQL Cluster
  • ทฤษฎีในการกระจายภาระงาน (Load Balancing) เบื้องต้น
  • การทำงานแบบ Multi-threading ในระบบ MySQL Cluster
  • เข้าใจการทำงานภายในระบบ MySQL Cluster
  • เทคนิคที่สำคัญในการปรับแต่งประสิทธิภาพของ MySQL Cluster
  • การจัดการกับระบบเครือข่าย
  • พารามิเตอร์และตัวแปรที่สำคัญของระบบ
 • workshop 8: Direct tcp crossover between data nodes

บ่าย

 • การติดตั้งและใช้งานระบบ CMON web monitor สำหรับ MySQL Cluster
 • หลักการปฏิบัติที่ดีในการสร้างระบบจริง
  • การประเมินความเหมาะสม
  • การออกแบบ
  • การคำนวณพื้นที่ที่ต้องการ
  • การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
  • การวางแผนขั้นตอนการติดตั้ง
  • ระยะเวลาในการติดตั้งระบบ
  • แนะนำระบบ Web Cluster

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา