${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้กล่าวถึงวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL การเริ่มและการหยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิต่าง ๆ การกำหนดค่าเพื่อความปลอดภัยของระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล การทำสำเนาข้อมูลข้ามเครื่อง การจัดการกับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพ การบริหารตรวจตราระบบ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถบริหารจัดการ MySQL Server ได้
 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถดูแลระบบ และแนะนำผู้ใช้งานระบบได้
 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถทําการสำรอง และกู้คืนข้อมูลในระบบได้
 4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถกำหนดคุณสมบัติฮาร์ดแวร์ และปรับแต่งประสิทธิภาพ MySQL ได้

ความรู้พื้นฐาน

 • เคยใช้งานซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL มาก่อน

รูปแบบการสอน

บรรยาย และปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ท่าน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. MariaDB/MySQL Server
 2. MySQL WorkBench
 3. MySQL ODBC/JDBC
 4. Percona Monitoring Management (PMM)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำว่างไม่น้อยกว่า 2 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • รู้จักกับ MySQL และการทำงานแบบ client/server
 • การติดตั้ง MySQL
 • การสั่งให้ MySQL Service เริ่มต้น และหยุดทำงาน รวมถึงการจัดการกับเซอร์วิส (Service)
 • Storage Engine ต่าง ๆ ของ MySQL เน้นหนักที่ InnoDB
 • คำสั่ง SQL และคำสั่งเฉพาะของ MySQL พื้นฐาน
 • การบริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ MySQL
  • การเพิ่ม และลบบัญชีผู้ใช้งาน
  • การเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • การกําหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งาน (Privileged Management)
 • การกําหนดค่าการเข้ารหัสภาษา (Encoding) เพื่อใช้งานภาษาไทย
 • การใช้งานซอฟต์แวร์ MySQL WorkBench
 • การติดต่อกับ MySQL ผ่าน ODBC/JDBC
 • การจัดการกับไฟล์วอลล์ (Firewall) เพื่อให้สามารถใช้งาน MySQL จากภายนอกได้ (เฉพาะ Linux เท่านั้น)
 • ทฤษฎีเกี่ยวกับทรานเซคชั่น (Transaction)
 • การจัดการกับการเกิดภาวะพร้อมกัน (Concurrency Control)

วันที่ 2

 • การสํารองข้อมูล และกู้คืน (Backup & Restore)
  • การสํารองข้อมูลด้วยคําสั่ง SQL และ mysqldump
  • การสำรองข้อมูลแบบ Incremental
 • การตั้งเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติด้วย cron (สำหรับบน Linux เท่านั้น)
 • การทําสําเนาข้อมูล (Replication)
 • การจัดการความปลอดภัยกับ MySQL
  • การเชื่อมต่อ MySQL ด้วยโปรโคคอล TLS
  • การเข้ารหัสข้อมูลแบบ Transparent Data Encryption (TDE) และการจัดการคีย์ผ่าน keyring
 • รู้จักกับ Log File ที่สำคัญล

วันที่ 3

 • บริหารตรวจตรา MySQL ด้วย Percona Monitoring Management (PMM)
  • ติดตั้ง PMM ผ่าน docker
  • ติดตั้ง PMM agent และใช้การงาน
 • การวัดประสิทธิภาพ (Benchmark) ด้วย MySQL Slap
 • การปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning)
  • รู้จักกับพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น innodb_buffer_pool, max_connection
  • เทคนิคในการปรับแต่งพารามิเตอร์เพื่อให้รองรับผู้ใช้จำนวนมาก และการกำหนดคุณสมบัติฮาร์ดแวร์
  • การใช้งาน mysqltuner.pl
 • การทำ Data partitioning
 • การเปิด slow query log เพื่อวิเคราะห์ และปรับแต่งประสิทธิภาพของคิวรีที่ทำงานช้า
 • สํารวจฐานข้อมูล information_schema
 • การกู้คืนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (Root password) และการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • การคํานวณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ
 • หลักการขยายขนาดระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MySQL, Group Replication

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา