${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการประมวลผลของ Apache Spark ที่เป็นเครื่องมือในการจัดการ วิเคราะห์ และทำโมเดลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่บน Parallel computing architecture นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียน Spark Application ขั้นตอนและองค์ประกอบของ Machine Learning การสร้าง Model ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Apache Spark โดยเน้นการลงมือปฏิบัติให้สามารถนำ Apache Spark ไปใช้งานจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักพัฒนาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย Spark MLlib

ความรู้พื้นฐาน

 • ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python
 • ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 • Apache Spark
 • Jupyter notebook
 • VirtualBox

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมนำเครื่องโน๊ตบุ๊คส่วนตัว โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 30GB สำหรับสร้าง VMs โดยในการอบรมจะใช้ซอฟต์แวร์ VirtualBox จำลองเครื่องและเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตาม คู่มือ และผู้เรียนจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop 20.04 ลงมาให้ใน VM ให้พร้อมก่อนวันอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำภาพรวมและหลักการของ Apache Spark
 • การติดตั้ง Apache Spark
 • การ Submit job , การตรวจสอบการทำงานผ่านWeb UI
 • Spark architecture and programming model
 • ขั้นตอนและองค์ประกอบของ Machine learning
  • Data ingestion and storage
  • Data cleansing and transformation
  • Model trainging and testing
  • Model deployment
  • Model evaluation
 • Hands-on lab
  • การเข้าถึงข้อมูล เขียนโปรแกรมเพื่อประมวลและการจัดเตรียมข้อมูลด้วย Spark
   • การ Explore และ Visualize ข้อมูล
   • การ Transform ข้อมูล
   • การ Extract feature จากข้อมูล
  • การใช้ Machine Learning Algorithms (MLlib)
   • Classification
   • Regression
   • Clustering
   • Collaborative filtering

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา