${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

Lustre File System เป็นระบบไฟล์แบบขนาน (parallel file system) ที่ได้รับความนิยมใช้งานกับระบบประมวลผลสมรรถนะสูง (High Performance Computing) โดยใน 100 อันดับแรกของระบบคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก จัดอันดับโดยเว็บ www.top500.org มีเครื่องมากกว่าร้อยละ 60 ที่ใช้ระบบไฟล์แบบขนานนี้

หลักสูตรนี้ เป็นการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจในการสร้างและใช้งานระบบไฟล์แบบขนาน Lustre เพื่อใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการอ่านเขียนข้อมูลจำนวนมาก เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การติดตั้ง การปรับแต่ง การคอนฟิกให้เป็น High Availability กล่าวถึงปัญหาและการแก้ไขในการใช้งาน Lustre กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) พร้อมทั้งการวัดประสิทธิภาพของ Lustre Fils System

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ผู้ดูแลเว็บคลัสเตอร์ และผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการทำงานของ Lustre File System
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Lustre ได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานและองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Integration Manager for Lustre
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบ Lustre แบบ High Avalability ได้
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Lustre ไปประยุกต์ใช้งานได้

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง Linux Server หรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน และควรมีความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายพื้นฐาน

รูปแบบการสอน

  • หลักสูตรเรียนแบบ online บรรยาย และปฏิบัติการผ่านซอฟต์แวร์ Zoom จำลอง VM ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และจำลองสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์บน Cloud (ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้)
  • หลักสูตรเรียนแบบ onsite บรรยายและปฏิบัติการที่บริษัทฯ จำลอง VM ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และจำลอง VM จำนวน 6 โหนดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ(RAM) ไม่ต้องกว่า 8GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 100GB พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization, Hyperthreading ใน BIOS ให้เรียบร้อยตามคู่มือ

  • หลักสูตร online ผู้เรียนจะต้องเตรียม VM ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS7 ก่อนวันอบรม
  • หลักสูตร onsite ท่านสามารถใช้ VM ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ท่านในวันอบรม

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

  1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ CentOS
  2. ซอฟต์แวร์ระบบไฟล์แบบขนาน Lustre
  3. ซอฟต์แวร์ Integration Manager for Lustre (IML)

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

  • ระบบไฟล์แบบขนานคืออะไร
  • รู้จักกับ Lustre File System
    • องค์ประกอบต่าง ๆ ของ Lustre
    • หลักการทำงานของ Lustre File System
    • ประสิทธิภาพของ Lustre File System
  • หลักการออกแบบระบบ Lustre เพื่อรองรับระบบขนาดใหญ่
    • ปฏิบัติการ : สร้างระบบไฟล์ Lustre แบบพื้นฐาน 4 โหนด (mds, oss1, oss2, client)
  • การใช้ปรับแต่งไฟล์ /etc/fstab เพื่อให้ Lustre เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนบูตระบบ
  • ลำดับการ Boot ของเครื่องในระบบ
  • การใช้งานคำสั่งแบบ Low Level เพื่อตรวจตราและบริหารจัดการระบบ เช่นคำสั่ง lctl, lfs
    • การปรับแต่งค่า Stripe Count
    • การกำหนดโค้วต้า (Quota) ให้กับผู้ใช้บนระบบไฟล์ Lustre
  • การวัดประสิทธิภาพความเร็วในการอ่านเขียนไฟล์
  • ปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบ Web Monitoring tools ด้วยซอฟต์แวร์ Ganglia
    • การใช้งาน conllectd ร่วมกับ ganglia เพื่อบริหารตรวจตรา Lustre

วันที่ 2

  • รู้จักกับ Integration Manager for Lustre (IML)
  • ปฏิบัติการ การแชร์ดิสก์ผ่าน iSCSI สำหรับจำลองเป็น storage เพื่อทดลอง Failover disk กับ Lustre)
  • การทำ local repository ของ IML และ Lustre
  • หลักการออกแบบระบบ Lustre ให้มีสภาพแวดล้อมที่ทนต่อการผิดพร่อง (High Availability)
  • ปฏิบัติการ การติดตั้งระบบ Lustre แบบ High Availability ด้วย IML ขนาด 6 VM (iscsi, IML, mds1, mds2, oss1, oss2)
    • การเตรียมเครื่อง
    • การติดตั้ง IML
    • การติดตั้ง Lustre Client เพื่อใช้งานระบบ
    • การทำ Failover บนระบบไฟล์ Lustre
  • การสำรองและค้นคืนข้อมูลบนระบบไฟล์ Lustre (Backup & Restore)
  • ปัญหาที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
  • กรณีศึกษา – การออกแบบบนระบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่
    • Hardware selection

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
    1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
    2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
    3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

  • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

    บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
    เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
    ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
    เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
    เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

    (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา