${v.nameEn}

Loading...

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

เช้า (09:00-12.00)

 • ทำความรู้จักกับลีนุกซ์และเอ็ดดูบันตู (Edubuntu)
 • ติดตั้ง Edubuntu
  • เข้าใจกับระบบไฟล์ของลีนุกซ์ และการจัดการ Partition รู้จักกับไดเรกทอรีที่สำคัญของลีนุกซ์
  • การติดตั้ง Edubuntu แบบ Graphic Mode
  • การจัดการ Desktop และการปรับแต่งที่สำคัญ
 • การปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • การแก้ไขรหัสผ่าน
 • การตั้งค่าให้ระบบล็อกอินอัตโนมัติ (Auto Login)
 • การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
  • ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Repository
  • ติดตั้งโปรแกรมผ่าน Package Installer จาก Debian File Package

บ่าย (13:00-16:00)

 • การติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติม
 • การเล่นไฟล์มีเดีย
 • การใช้งานโปรแกรม LibreOffice
  • สร้างไฟล์เอกสารด้วย Writer
  • สร้างไฟล์สเปรตชีตด้วย Calc
  • สร้างไฟล์นำเสนอด้วย Impress
 • แนะนำโปรแกรมด้านการศึกษาต่าง ๆ เช่น โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Kanagram เกมส์ฝึกบวกเลขสำหรับเด็ก Tux Math เป็นต้น
 • การติดตั้งโปรแกรมควบคุมห้องเรียน i-Talc ที่ทำให้ท่านสามารถล็อกหน้าจอของผู้เรียน สามารถควบคุมให้หน้าจอของผู้เรียนดูไฟล์นำเสนอตามท่านได้ สามารถส่งข้อความไปยัง หน้าจอจองผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มได้

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา