${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ เป็นการบริหารจัดการระบบลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์อย่างมืออาชีพ ในเนื้อหาโดยรวมจะกล่าวถึงหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ ตั้งแต่การเตรียมการติดตั้ง การติดตั้งระบบ การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การจัดการระบบเน็ตเวิร์ค การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ การเปิดปิดเครื่องอย่างถูกต้อง การจัดการบริการต่างๆ ในระบบการตั้งเวลาการทำงาน การเขียนเชลล์สคริปต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการระบบ การสำรองข้อมูล ตลอดจนการกู้ระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้ดูแลระบบควรรู้ และเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ สามารถนำความรู้ทักษะต่าง ๆ ไปดูแลระบบและแก้ไขปัญหาในองค์กรได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลระบบที่ดีได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งระบบลีนุกซ์และใช้งานได้ทั้งแบบกราฟิก (Graphic) และคอมมานด์ไลน์(Command line)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูและจัดการระบบให้มีความเสถียรและความปลอดภัยในการให้บริการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำการสำรองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูลของระบบ รวมถึงการกู้ระบบอีกด้วย

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมควรจะมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มาพอสมควร

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. CentOS

เนื้อหาหลักสูตร

ครั้งที่ 1

 • แนะนำให้รู้จักลีนุกซ์ ความเป็นมา open source
 • แนะนำ Centos และ Redhat ดิสทริบิวชั่น
 • แนะนำการใช้งาน ขีดความสามารถ การทำงานทดแทนระบบแบบอื่น
 • ปรับพื้นฐานฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเพื่อเตรียมการติดตั้ง
  • Hardware, Kernel, OS
  • Disk Partitioning
  • File systems, swap
  • ติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
 • โครงสร้างไดเรกทอรี่ในภาพรวมของระบบ
  • IP Network
  • ติดตั้งลีนุกซ์ CentOS
  • การเลือก Packages
  • สอนการใช้สภาพแวดล้อมแบบ X-Windows พื้นฐาน
 • รู้จักกับ shell
 • คำลั่งลีนุกซ์พื้นฐานที่สำคัญ

ครั้งที่ 2

 • แนะนำไฟล์และไดเรกทอรีสำคัญ
 • การใช้งานโปรแกรม Vi Editor เพื่อจัดการกับไฟล์เอกสาร
 • การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น
 • การบริหารจัดการบริการ (Service) ต่าง ๆ
 • แนะนำบริการพื้นฐาน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์วอลล์ เป็นต้น
 • คำสั่งในการจัดการกับโพรเซส (Process)
 • การปิดระบบอย่างถูกต้อง

ครั้งที่ 3

 • การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
  • การเพิ่ม แก้ไข และลบบัญชีผู้ใช้
  • รู้จักกับไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้
  • การเพิ่ม ลบกลุ่มของผู้ใช้ด้วย
  • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับบัญชีผู้ใช้
 • เข้าใจเรื่องของสิทธิ (Permission) และการใช้คำสั่งในการจัดการ
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์และคำสั่งในการบีบอัดไฟล์
 • คำสั่งที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น at ,find, locate, whereis, w and last เป็นต้น
 • การบริหารจัดการเครือข่าย
  • การใช้งานคำสั่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
  • การจัดการกับการ์ดเครือข่าย
  • การปรับแต่งค่าทางเครือข่าย
  • การกำหนดค่า DNS ที่ไฟล์
  • การจัดการกับเซอร์วิสทางเครือข่าย
 • การเข้าใช้งานระบบจากระยะไกล
  • การใช้งาน VNC Server
  • การใช้งาน Secure shell
  • การใช้งาน FTP, SFTP and SCP

ครั้งที่ 4

 • พื้นฐานการบริหารจัดการระบบ
 • เข้าใจกระบวนการทำงานของ System startup
 • การใช้งานคำสั่ง init
 • รู้จักกับ Grub
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยไฟล์ RPM
  • จัดการกับซอฟต์แวร์ด้วยคำสั่ง YUM
  • ติดตั้งซอฟต์แวร์แบบ Source code
  • การสร้างไฟล์ติดตั้งแบบ RPM ด้วยคำสั่ง rpmbuild
  • แจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนการปิดระบบด้วยคำสั่ง wall และ write

ครั้งที่ 5

 • การเชื่อมต่อ CD/DVD และ USB Disk / Thumb Drive
 • การบริหารจัดการฮาร์ดดิสก์
  • การเชื่อมต่อ (mount) และ การตัดการเชื่อมต่อ (unmount) อุปกรณ์
  • รู้จักกับระบบไฟล์ (File System) ต่าง ๆ
  • การแบ่งพาทิชั่นฮาร์ดดิสก์ (Disk Partitioning)
  • การจัดการกับระบบไฟล์ และ Swap
 • การใช้งาน Logical Volume Management (LVM2)

ครั้งที่ 6

 • การจัดการ quota ของฮาร์ดดิสก์
 • การปรับแต่งตัวแปรระบบ
  • รู้จักกับตัวแปรระบบ (System Variable) และตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variable)
  • การใช้งานตัวแปร bashrc และ bash_profile
  • กำหนดตัวแปรระบบด้วยวิธีต่าง ๆ
  • การใช้งานตัวแปร PATH และ LD_LIBRALY_PATH
  • การปรับแต่งตัวแปรไลบราลี
 • ความปลอดภัยของระบบ
  • การใช้งาน iptables เบื้องต้นเพื่อสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) ป้องกันความปลอดภัยของระบบ
  • การใช้งานคำสั่ง visudo, sudo และ su
  • การจัดการ Secure shell เพื่อความปลอดภัย
  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบด้วยซอฟต์แวร์ fail2ban
  • เรียนรู้ถึงนโยบายความปลอดภัย
  • เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ดี
  • เข้าใจถึงความปลอดภัยทางด้านกายภาพ

ครั้งที่ 7

 • การเขียนเชลล์สคริปต์ (Shell script)
  • รู้จักกับตัวแปร
  • ใช้งานคำสั่งในการตัดสินใจ if-else
  • ใช้งานคำสั่งวนลูป for
  • การใช้งานคำสั่งจากภายนอก
  • การส่งและรับค่าตัวแปร argument
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบ
  • การสำรองและกู้ข้อมูล
  • การตั้งเวลาการทำงานด้วย cron
  • การคัดลอกข้อมูลด้วยคำสั่ง rsync

ครั้งที่ 8

 • การใช้งานเมล์ไคลเอนท์
  • ใช้งานเมล์ด้วยคำสั่ง mutt
  • การตั้งค่าการส่งต่อ (Forward) อีเมล์
 • จัดการกับระบบผ่านทาง X-Windowsการใช้งานโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ เช่น LAMP Server
 • การติดตั้งโปรแกรมมอร์นิเตอร์ริ่งอย่าง nagios

ครั้งที่ 9

 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • การวิเคราะห์ Log ที่สำคัญและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้งาน Linux re secure เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีบูตไม่ขึ้นต่าง ๆ
  • แก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่านของ root ด้วยการบูทระบบแบบ single เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของ root
 • เข้าใจเรื่องการ module และ kernel

ครั้งที่ 10

 • การอัพเกรดระบบ upgrade ระบบ
 • การติดตั้ง OS ใหม่ และการ restore ข้อมูล
 • เจาะลึกเรื่องที่อยากรู้และถามตอบปัญหา

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา