${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร CKAN Data Management Portal นี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้ง และใช้งาน CKANซึ่งในเนื้อหาเป็นการลงมือปฏิบัติเองทั้งหมดตั้งแต่ เริ่มการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ การตั้งติดซอฟต์แวร์ CKAN และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การปรับแต่งคอนฟิกกูเรชั่นไฟล์ การใช้งาน และทำความรู้จักกับคุณสมบัติต่าง ๆ การอัพโหลดข้อมูล การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบของ กราฟ ตาราง และแผนที่ การจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ การเรียกใช้งาน API

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการรู้จักหรือเริ่มใช้งาน CKAN ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือในการทำเว็บ Open Data

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน Open Data
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ CKAN
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ CKAN เพื่อใช้งานเองได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ CKAN และสามารถใช้งานได้
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับแต่งคอนฟิกกูเรชั่นซอฟต์แวร์ CKAN ให้เหมาะสำหรับการใช้งาน

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งใช้งาน Linux Server ระดับผู้ดูแลระบบหรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน

รูปแบบการสอน

บรรยายและปฏิบัติการ โดยติดตั้งซอฟต์แวร์บน VirtualBox

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 • Ubuntu 16.04
 • CKAN 2.8

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 30GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตาม คู่มือ

 • หลักสูตร online ผู้เรียนจะต้องเตรียม VM ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 18.04 ก่อนวันอบรม
 • หลักสูตร onsite ท่านสามารถใช้ VM ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ท่านในวันอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

 • รู้จักกับ Open Data
 • เข้าใจการทำงาน และรู้จักกับซอฟต์แวร์ CKAN ในภาพรวม
 • แนะนำคุณสมบัติต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ CKAN
 • ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ CAKN และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 • การปรับค่าคอนฟิกกูเรชั่นที่สําคัญของ CKAN
 • การเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้งาน
 • การใช้งาน CKAN
  • รู้จักกับเมนูต่าง ๆ
  • รู้จัก Organization
  • รุ้จัก dataset
  • รู้จัก group
  • รู้จัก Tag Vocabularies
  • การอัพโหลดไฟล์ประเภทต่าง ๆ
 • FileStore and file uploads
 • DataStore extension
 • การแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
 • การเพิ่ม Extention
 • การกําหนดสิทธิในการเข้าใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
 • การใช้งาน API
  • create dataset
  • upload file
  • insert data on datastore
  • update data on datastore
  • delete data on datastore
 • DataStore extension
 • การสํารองข้อมูลและนํากลับข้อมูลบน PostgreSQL
  • การตั้งเวลาการสํารองข้อมูลและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา