${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้กล่าวถึงการติดตั้ง, การบริหารจัดการและใช้งานระบบ Ceph Storage โดยการลงมือปฏิบัติการคอนฟิกระบบบนเครื่อง Virtual Machine จำลองให้เป็นระบบ Cluster Storage ขึ้นมา โดยจะศึกษาในส่วนของ Storage รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน Traditional Storage และ Software-Defined Storage ความสามารถของ Ceph Storage การติดตั้งระบบและการขยายระบบ การบริหารจัดการการให้บริการของ Ceph Storage การทำ High Availability สำหรับ Ceph Storage และการนำ Ceph Storage ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Block Storage / Object Storage / File System การติดตั้ง Web Monitoriing Tool เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจเรื่อง Storage วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Ceph Storage

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งใช้งาน Linux Server ระดับผู้ดูแลระบบหรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน ควรมีความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายและไฟร์วอลล์

รูปแบบการสอน

บรรยายและปฏิบัติการจริง (Workshop) โดยใช้ Virtual Machine 3 เครื่อง เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการติดตั้งระบบ Ceph Storage ให้เสมือนจริง

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. Ceph
 2. CentOS

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS ให้เรียบร้อยตามคู่มือ

 • หลักสูตร online ผู้เรียนจะต้องเตรียม VM ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS7 ก่อนวันอบรม
 • หลักสูตร onsite ท่านสามารถใช้ VM ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ท่านในวันอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • Storage Introduction
  • Traditional Storage
  • Int /Ext /Network Storage
  • Software-Defined Storage
  • Object Storage
  • Ceph Storage
 • Ceph Introduction
  • Ceph Architecture
  • Ceph component
  • CRUSH Algorithm
  • Placement Group(PGs)
  • Pools
 • Communicate Ceph
  • Block Storage (SAN)
  • File System (NAS)
  • Object Storage (API)
 • Ceph Storage : Installation
  • Hardware Requirement
  • Production Implement requirement
  • Workshop : Install Ceph Storage for Object Storage and Block Storage
 • Ceph Block Storage
  • Rados Block Device (RBD)
  • QEMU/KVM virtual block devices
  • Workshop: Using RBD

วันที่ 2

 • Ceph Object Storage
 • librados – library direct access to ceph for apps
 • Rados Gateway – REST based interface to Ceph storage
 • Ceph File System
 • MDS Server
  • CephFS client (in kernel/ FUSE)
  • MDS install and using
  • Workshop : MDS install and Mount Ceph File system
 • High Availability
  • Multi mon service
  • MDS Active / Standby
  • Workshop : Full High Availability Configuration Ceph Storage 3 mon, 2 mds, 3osd
 • Install Web Mornitoring : Ganglia
 • Real Implement Case sharing
  • Sharing Ceph FS via SAMBA for Windows Clients access with Active Directory Authentication
  • Workshop: Simple Ceph FS sharing to Windows Clients via SAMBA

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา