${v.nameEn}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้การติดตั้งและใช้งาน Open Source Software ระบบ Virtualization ที่ชื่อ Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE หรือ PVE) โดยเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากร คอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ การติดตั้งระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การสร้างและรัน VM บนระบบ การปรับแต่งการใช้งานในรูปแบบคลัสเตอร์ การทำ Live Migration และการขยายระบบในแบบ Hyper Converged Infrastructure

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใจในหลักการทำงานและองค์ประกอบของ Proxmox VE
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้ง และใช้งาน Proxmox ได้ทั้งแบบ Single Node และ คลัสเตอร์
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานร่วมกันระหว่าง Proxmox และ Ceph
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทราบถึงปัญหาที่พบบ่อย ๆ

ความรู้พื้นฐาน

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งและใช้งาน Linux Server หรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน และควรมีความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายพื้นฐาน

รูปแบบการสอน

บรรยายและปฏิบัติการ โดยทางบริษัทฯ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องต่อคน เพื่อสร้างระบบ Proxmox Cluster และทางผู้เข้าอบรมเตรียมเครื่อง Notebook พร้อม Browser Firefox หรือ Chrome เพื่อติดต่อเข้า Proxmox

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. ซอฟต์แวร์ Proxmox VE

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • Virtualization and Proxmox VE introduction
 • Virtualize Engine : KVM and LXC
 • Network Device
 • Network model
  • Bridge (Default)
  • Routed
  • NAT
 • Storage Model
  • Local
  • Share Storage
 • Workshop: ติดตั้งซอฟต์แวร์ Proxmox แบบ Single Node
 • Introduction to web-based management (GUI)
 • Authentication and User management
 • KVM: create and manage virtual machines (Windows & Linux)
 • LXC: create and manage containers (Linux only)
 • Manage VM/CT startup and shutdown behavior
 • Workshop: ทดลองใช้งาน proxmox สร้าง VM
 • จัดการ repository บน Proxmox
 • Backup and Restore VM
 • Firewall
 • Ports used by Proxmox VE
 • Concepts / architecture / technology of a cluster setupt

วันที่ 2

 • Hyper Converged Infrastructure (HCI)
 • High Availability และสถาปัตยกรรมแบบคลัสเตอร์
 • Hardware requirement for HA
 • Proxmox Cluster File System (pmxcfs)
 • การปรับแต่งให้ Proxmox ทำงานเป็นคลัสเตอร์ (3 Nodes)
 • การติดตั้ง Ceph บน Proxmox เพื่อทำ HCI
 • การทำ Live Migration สำหรับ VM
 • Troubleshooting

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: accounting@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา