เปิดอบรม Hadoop Bootcamp V.2 เดือน เม.ย 63

เปิดอบรม Hadoop Bootcamp V.2 เดือน เม.ย 63

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะกับผู้ที่ทำงานในฝั่งของผู้ดูแลระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจเรื่อง Big Data และ Hadoop ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐาน Linux หรือ Unix มาก่อน

ความสามารถของ Hadoop

Hadoop เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมนำมาใช้ในการทำ Big Data โดยมีความสามารถดังนี้

 • รองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก สามารถจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กรณีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเต็มสามารถเพิ่มเครื่องเข้าไปในระบบคลัสเตอร์ได้
 • สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องช่วยกันประมวลผล
 • สามารถทำสำเนาข้อมูลได้อัตโนมัติ โดยค่า Default อยู่ที่ 3 สำเนา ในกรณีที่มีข้อมูลสูญหายระบบจะทำสำเนาเพิ่มให้อัตโนมัติ
 • สามารถทำ High Availability (HA) กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ในชุด Cluster เกิดความเสียหาย เครื่องอื่นสามารถทำงานแทนกันได้
 • สามารถรับโหลดในการอ่านไฟล์พร้อม ๆ ได้
 • มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถมาเชื่อมต่อกับ Hadoop เพื่อใช้งานได้ เช่น Spark, Pig, Hive, Hbase เป็นต้น

ความสามารถของ Hadoop ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม และนอกจากนี้การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ Hadoop Cluster ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data เข้าใจในหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ Hadoop เชิงลึก เข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบ สามารถติดตั้งระบบ Hadoop Cluster ขึ้นใช้งานเองได้ ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหา และรู้จักกับเครื่องมือแวดล้อมต่าง ๆ บน Hadoop เช่น Hive, Spark สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

วันเวลาสถานที่

สถานที่อบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในวันที่ 01-03 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละ 12 ท่าน วิทยากร คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

เตรียมตัวยังไง

ในวันอบรมให้ผู้เรียนเตรียม laptop ส่วนตัวมาด้วยนะครับโดยมีหน่วยความจำ (RAM) ไม่ต่ำกว่า 8GB และพื้นที่ (Hard Disk) ไม่ต่ำกว่า 50 GB และเพื่อความสะดวกในวันอบรมให้ผู้เรียนลงโปรแกรม Vritual Box (ติดตั้งใช้งานฟรี) ติดตั้งได้ทั้ง windows, linux และ mac ท่านสามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่ คู่มือ

สมัครง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอน

 1. คลิก เพื่อดูรายละเอียด
 2. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ราคา

14,980 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โปรโมชั่น

หมายเหตุ

 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท