ตารางอบรมระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. 63

ตารางอบรมระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. 63

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านสามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียดหลักสูตรได้ดังนี้

หลักสูตรวันที่อบรมลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp V.2วันที่ 05 - 07 ส.ค. 63
วันที่ 05 - 07 ต.ค. 63
วันที่ 01 - 03 ธ.ค. 63
ลงทะเบียน
Ceph Storage Administrationวันที่ 03 - 04 ส.ค. 63
วันที่ 10 - 11 พ.ย. 63
ลงทะเบียน
Advanced Proxmox Cluster Managementวันที่ 14 - 15 ก.ค. 63
วันที่ 19 - 20 พ.ย. 63
ลงทะเบียน
CKAN Data Management Portalวันที่ 16 - 17 ก.ค. 63ลงทะเบียน
Machine Learning with Apache Sparkวันที่ 08 - 09 ต.ค. 63
ลงทะเบียน
Rocks Cluster Administrationวันที่ 07 - 08 ก.ย. 63ลงทะเบียน
Lustre File Systemวันที่ 09 - 10 ก.ย. 63ลงทะเบียน
PostgreSQL Administrationวันที่ 12 - 13 พ.ย. 63ลงทะเบียน
MySQL Clusterวันที่ 16 - 18 ก.ย. 63ลงทะเบียน

โปรโมชั่น

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน (เฉพาะหลักสูตร Advanced Proxmox Cluster Management จำกัดรุ่นละ 2 ท่าน หลักสูตร Lustre File System และ MySQL Cluster จำกัดรุ่นละ 6 ท่าน)

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า