ตารางอบรมระหว่างเดือน ก.ค - ธ.ค. 64

ตารางอบรมระหว่างเดือน ก.ค - ธ.ค. 64

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท่านสามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียดหลักสูตรได้ดังนี้

หลักสูตรวันที่อบรมลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp V.2วันที่ 25 - 27 ส.ค. 64
วันที่ 27 - 29 ต.ค. 64
วันที่ 15 - 17 ธ.ค. 64
ลงทะเบียน
Ceph Storage Administrationวันที่ 01 - 02 ก.ค. 64
วันที่ 19 - 20 ต.ค. 64
ลงทะเบียน
Advanced Proxmox Cluster Managementวันที่ 16 - 17 ก.ย. 64ลงทะเบียน
CKAN Data Management Portalวันที่ 30 - 31 ส.ค. 64
วันที่ 02 - 03 พ.ย. 64
ลงทะเบียน
Machine Learning with Apache Sparkวันที่ 20 - 21 ก.ค. 64
วันที่ 07 - 08 ต.ค. 64
ลงทะเบียน
OpenHPC Administrationวันที่ 15 - 16 พ.ย. 64ลงทะเบียน
Lustre File Systemวันที่ 17 - 18 พ.ย. 64ลงทะเบียน
PostgreSQL Administration IIวันที่ 22 - 24 ก.ย. 64ลงทะเบียน
ZorinOS Educationวันที่ 04 ก.ย. 64ลงทะเบียน
MySQL / MariaDB Administrationวันที่ 18 - 20 ส.ค. 64ลงทะเบียน
OpenStack Administration IIวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 64ลงทะเบียน

โปรโมชั่น

  • ส่วนลด 10 % เมื่อชำระล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือน

จำนวนผู้อบรม

จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน (เฉพาะหลักสูตร Advanced Proxmox Cluster Management จำกัดรุ่นละ 2 ท่าน หลักสูตร Lustre File System และ OpenStack Administration จำกัดรุ่นละ 6 ท่าน)

เวลาอบรม

9:00 - 16:00 น.

สถานที่อบรม

ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด แผนที่

วิทยากร

ทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

  • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
  • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า