นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ เพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น บริษัทฯ แนะนำให้ท่านโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นิยาม

"ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ผู้ใช้บริการต่าง ๆ กับทางบริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ให้บริการโดยตรง หรือผ่านทางช่องทางอื่น

"เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (ถ้ามี) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัทฯ (ทั้งเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC version) และเวอร์ชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile version)) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลต่าง ๆ ได้

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"บริษัทฯ" หมายถึง บรัษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.clusterkit.co.th/ ช่องทางอีเมล info@clusterkit.co.th หรือช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการให้บริการ ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ชื่อ - นามสกุล
  • ที่อยู่บุคคล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมล
 • ข้อมูลหน่วยงาน หรือองค์กรของผู้ใช้บริการ
  • ชื่อหน่วยงาน หรือองค์กร
  • ที่อยู่หน่วยงาน หรือองค์กร
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลการรับบริการจากบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ โดยทางบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ใช้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา
 • ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการออกและตรวจสอบใบประกาศนียบัตร (Certificate)
 • เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้า
 • ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์นำเสนอข่าวสารและโปรโมชัน
 • ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำมาพัฒนา ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้สำหรับเป็นหลักฐานในการแสดงข้อมูลแก่สรรพากรย้อนหลัง 5 ปี

การใช้งาน Google Analytics

บริษัทฯ มีการใช้งาน Google Analytics เพื่อเรียกดูข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลของเบราเซอร์ ข้อมูลของอุปกรณ์ ประเทศที่อยู่ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเพื่อการนำเสนอและโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากใช้งานภายในบริษัทฯ

หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้ Google Analytics สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ สามารถเลือกที่จะปิดการบันทึกการใช้งานผ่านเครื่องมือของ Google ทาง https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

การใช้งาน Facebook Pixel

บริษัทฯ มีการใช้งาน Facebook Pixel เพื่อเรียกดูข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการ และนำมาวิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอบริการ และโฆษณาจากทางบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า

หากผู้ใช้บริการต้องการให้ Facebook ลบประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกล้างประวัติกิจกรรมภายนอก Facebook ออกจากบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทาง https://www.facebook.com/off_facebook_activity/

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ตราบเท่าที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

ช่องทางการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถขอสำเนา ขอแก้ไข ขอยกเลิกการยินยอมหรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลกับทางบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการต้องการให้บริษัทฯ กระทำการดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการก่อน หากเป็นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอให้ผู้ใช้บริการโดยเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จากช่องทางดังต่อไปนี้

 • โทรศัพท์ : 02 - 8813800
 • Email : info@clusterkit.co.th
 • Facebook : Cluster Kit
 • จดหมาย : บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700