คุณนันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข

คุณนันท์นภัส ม่วงมิ่งสุข

ประวัติวิทยากร

สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ จากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด อดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 1. เทคโนโลยีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
 3. การเขียนโปรแกรมแบบขนาน (Parallel Programming)
 4. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Structured Programming for IT)
 5. แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Concepts and Programming)
 6. องค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์หลักมูล (Fundamentals of Computer System and Organization)
 7. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

ประสบการณ์การทำวิจัย

 1. K. Sengaphay, S. Saiyod and N. Benjamas, “Creating Snort-IDS Rules for Detection Behavior Using Multi- sensors in Private Cloud,” In: Kim K., Joukov N. (eds) Information Science and Applications (ICISA) 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 376. Springer, Singapore

 2. Y. Chanthakoummane, S. Saiyod, N. Benjamas and N. Khamphakdee, “Improving Intrusion Detection on Snort Rules for Botnets Detection. In: Kim K., Joukov N. (eds) Information Science and Applications (ICISA) 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 376. Springer, Singapore

 3. N. Khamphakdee, N. Benjamas and S. Saiyod, “Performance Evaluation of Big Data Technology on Designing Big Network Traffic Data Analysis System,” Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2016), pp. 454-459, August 25-28, 2016, Sapporo, Japan.

 4. W. Lertyingyod and N. Benjamas, “Stock price trend prediction using Artificial Neural Network techniques: Case study: Thailand stock exchange,” 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, 2016, pp. 1-6.

 5. N. Khamphakdee, N. Benjamas and S. Saiyod, “Improving Intrusion Detection System Based on Snort Rules for Network Probe Attack Detection with Association Rules Technique of Data Mining,” Journal of ICT Research and Applications. Vol.8, No.3, pp.213-229, 2015.

 6. Y. Chanthakoummane, S. Saiyod, N. Benjamas and N. Khamphakdee, “Evaluation Snort-IDS Rules for Botnets Detection,” National Conference on Information Technology, Chiang Mai, Thailand, Oct. 2015.

 7. N. Khamphakdee, N. Benjamas and S. Saiyod, “Network Traffic Data to ARFF Convertor for Association Rules Technique of Data Mining,” IEEE Conference on Open Systems, Malaysia. pp.89-93, 2014.

 8. P. Uthayopas and N. Benjamas, “Impact of I/O and Execution Scheduling Strategies on Large Scale Parallel Data Mining,” Journal of Next Generation Information Technology. Vol. 5, pp. 78-88, 2014.

 9. N. Khamphakdee, N. Benjamas and S. Saiyod, “Improving Intrusion Detection System Based on Snort Rules for Network Probe Attack Detection,” Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT 2014), Bandung, Indonesia. May 28-30, 2014.

 10. N. Thipayang, N. Benjamas and Y. Hanboonsong, “Improving feature extraction using Part Separating algorithm: Case study for Insect identification of Order Lepidoptera,” Proceedings of 6th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2014), Thailand. pp.75-80, 30-31 Jan. 2014.

 11. N. Benjamas and P. Uthayopas, “Impact of I/O and execution scheduling strategies on large scale parallel data mining,” 2012 6th International Conference on New Trends in Information Science, Service Science and Data Mining (ISSDM2012), Taipei, 2012, pp. 654-660.

 12. N. Benjamas and P. Uthayopas, “Enhancing parallel data mining performance on a large cluster using UCE scheduling,” Journal of Next Generation Information Technology, Vol. 2, No. 4, pp.69-77, 2011.

 13. N. Benjamas and P. Uthayopas, “Improving the performance of a parallel data mining algorithm using communication message scheduling,” Proc. of International Conference on Electrical Engineering/ Electronics Computer Telecommunications and Information Technology, pp.313-316, 19-21 May 2010.

 14. N. Benjamas and P. Uthayopas, “An Impact of Scheduling Strategy to Parallel FI-Growth Data Mining Algorithm,” In Proceedings of the 3rd International Conference On Advances In Information Technology, Bangkok, Thailand, pp.39-47, 2009.

 15. B. Manaskasemsak, N. Benjamas, A. Rungsawang, A. Surarerks and P. Uthayopas, “Parallel association rule mining based on FI-growth algorithm,” Proceeding of 13th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS 2007), Hsinchu, Taiwan pp.1-8, 5-7 December 2007.