คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

ประวัติวิทยากร

สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด และนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เชี่ยวชาญในระบบแบบกระจาย (Distributed System) มีประสบการณ์ติดตั้งระบบลีนุกซ์คลัสเตอร์ในแบบต่าง ๆ เช่น High Performance Computing (HPC), Hadoop, MySQL Cluster, Web Load Balanced ให้กับหลายองค์กร

ผลงานที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน บริหารจัดการ การให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวม ถึงระบบแบบกระจาย (Distributed System) ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประสบความสำเร็จในการติดตั้งหลายระบบ เช่น

 • ส.ค. 2561 -> ติดตั้งระบบ Hadoop ขนาด 8 โหนด ด้วย Hortonworks ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา วิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ก.ค. 2561 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ Lustre File System เพื่อสร้างระบบจัดเก็บไฟล์แบบขนาน ขนาด 1.9 PB ให้ กับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ให้กับ Brunie Shell Petroleum
 • ต.ค. 2559 -> ติดตั้งระบบ HPC Cluster และซอฟต์แวร์ Weather Research Forecasting model (WRF) ที่ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • เม.ย. 2559 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster บนระบบขนาด 500 cores ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ง ชาติ (องค์การมหาชน)
 • ก.พ. 2559 -> ติดตั้งระบบ Hadoop Cluster นำร่อง ขนาด 9 โหนด ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ค. 2558 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster “ESSANDGRID” และซอฟต์แวร์ Weather Research Forecasting model บนระบบขนาด 256 Cores ที่ School of Earth System Science and Andaman Natural Disaster Management มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • 2558 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบไฟล์แบบกระจาย Ceph ขนาด 500TB เพื่องานจัดเก็บภาพถ่ายดาวเทียมที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
 • 2557 -> ติดตั้งระบบ HPC Cluster “trfjgsee56” ขนาด 64 Cores และซอฟต์แวร์ Weather Research Forecasting model (WRF) ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 2557 -> ศึกษาการทำงานของ WRF บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้การ์ดร่วมประมวลผล (Co-processor) Intel Xeon Phi และ Nvidia และนำไปติดตั้งที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • 2556 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster และซอฟต์แวร์ Weather Research Forecasting model (WRF) บนระบบศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • 2556 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster “ESSANDGRID” และซอฟต์แวร์ Weather Research Forecasting model บนระบบขนาด 208 Cores ที่ ANdaman Environment and natural Disaster research center (ANED) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • 2554 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster “HAII Cluster” และซอฟต์แวร์ WRF บนระบบขนาด 480 Cores ที่่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • 2552-2554 -> เป็นวิทยากรในหลักสูตร MySQL ให้กับส่วนฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • 2552 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • 2550-2552 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์และบริหารจัดการศูนย์วิจัยประมวลผลสมรรถนะสูง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2550 -> ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HPC Cluster ขนาด 800 คอร์ นับเป็นระบบที่ใหญ่ที่สำุดในประเทศในขณะนั้น ที่ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ