คุณเจษฎา มาลัยศิริรัตน์

คุณเจษฎา มาลัยศิริรัตน์

ประวัติวิทยากร

สำเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ปัจจุบันทำงานบริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ในตำแหน่งวิศวกรระบบ

ผลงานที่ผ่านมา