การใช้งาน ndb_size.pl บน CentOS5

ถ้ารันคำสั่ง ndb_size.pl แล้วเกิด error เกี่ยวกับ Class-MethodMaker ให้ติดตั้ง perl-Class-MethodMaker

ถ้ารันคำสั่ง ndb_size.pl แล้วเกิด error เกี่ยวกับ Class-MethodMaker ให้ติดตั้ง perl-Class-MethodMaker-2.10-1.el5.rf.x86_64.rpm ดังนี้

shell> rpm -ivh perl-Class-MethodMaker-2.10-1.el5.rf.x86_64.rpm

การใช้งาน

shell> ndb_size.pl --database=ชื่อฐานข้อมูล --socket=ที่อยู่ mysql.sock
## ndb_size.pl --database=clusterkit --socket=/var/mysql/mysql.sock