การ login ข้ามเครื่องผ่าน ssh โดยไม่ต้องกรอก password

การ remote login โดยไม่ต้องใส่ password นี้สามารถทำได้โดยการใช้ PKI (Public Key Infrastruture) เข้าช่วยในการทำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่จะต้อง remote ระหว่างเครื่อง การ remote ไปยังเครื่องปลายทางโดยไม่ต้องใส่ password สามารถทำได้โดย

เครื่องต้นทาง

  1. ทำการสร้ายคีย์ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง ssh-keygen
root@clusterkit:~# ssh-keygen Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): Created directory '/root/.ssh'. Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: d3:75:67:fe:d9:8d:1a:fe:a8:33:71:c1:45:48:b0:08 root@clusterkit-desktop The key's randomart image is: +--[ RSA 2048]----+ | ........................++......... | +-------------------------+
  1. ทำการ copy คีย์ไปวางยังเครื่องปลายทาง และเปลี่ยนชื่อคีย์เป็น authorized_keys
root@clusterkit:~# scp /root/.ssh/id_rsa.pub dest-ip:/root/.ssh/authorized_keys
  1. ทดลองทำการ ssh ไปยังเครื่องที่วางคีย์ไว้ จะสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องใส่ password