ปิด Auto Reinstall ของ Rocks Cluster

โดย default ของระบบ rocks cluster เมื่อเครื่อง compute มีปัญหา เกิดการปิดเครื่องที่ไม่สมบูรณ์ ระบบจะทำการ reinstall เครื่องนั้นใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าต้องการปิด feature นี้ สามารถทำได้โดย

เข้าไปยังเครื่อง compute แต่ละเครื่อง แล้วสั่งคำสั่งด้านล่างนี้เพื่อปิดการทำงานของ autoreinstall

หยุด service rocks-grub

# /etc/rc.d/init.d/rocks-grub stop

ปิดการรันเมื่อเปิดเครื่องใหม่ โดยการลบรายการออก

# /sbin/chkconfig --del rocks-grub

หรือ ปิดการรันของ service rocks-grub เมื่อบูตเครื่องขึ้นมาใหม่

# chkconfig rocks-grub off

หรือใช้คำสั่ง tentakel เข้าช่วยในการสั่งงาน ในกรณีที่มีเครื่อง compute มาก ๆ

โดยสั่งงานจาก frontend หยุด service rocks-grub

# tentakel /etc/rc.d/init.d/rocks-grub stop

ปิดการรันเมื่อเปิดเครื่องใหม่ โดยการลบรายการออก

# tentakel /sbin/chkconfig --del rocks-grub

หรือ ปิดการรันของ service rocks-grub เมื่อบูตเครื่องขึ้นมาใหม่

# tentakel chkconfig rocks-grub off