แก้ปัญหา Black screen เมื่อติดตั้ง Fedora กับเครื่อง Server

ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Fedora Core เวอร์ชั่นต่าง ๆ กับเครื่อง Server อาจจะเจอปัญหาไม่สามารถติดตั้งต่อไปได้ เนื่องจากหลังจากบู๊ตแผ่นและเลือกการติดตั้ง จังหวะจะเข้าหน้าจอ GUI เพื่อติดตั้ง จะเจอหน้าจอดำ (Black Screen) และไม่สามารถทำการติดตั้งหรือทำอะไรต่อไปได้

เราจะแก้ปัญหานี้โดยการเพิ่ม parameter บางตัวเข้าไปตอนบู๊ตเพื่อแก้ปัญหาไม่บู๊ต GUI ขึ้นมา โดยที่หน้ารายการเริ่มการติดตั้ง (bootloader) เลือกรายการ Install Fedora และแก้ไขค่าเพิ่มเติม (กด tab หรือ e เพื่อทำการ edit แล้วแต่เวอร์ชั่นที่ติดตั้ง) และเพิ่ม parameter “xdriver=vesa” และ “nomodeset” เพิ่มเข้าไป ดังตัวอย่างนี้

    > vmlinuz initrd=initrd.img stage2=hd:LABEL="Fedora" xdriver=vesa nomodeset

และทำการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การติดตั้งต่อไป จะติดตั้งต่อไปได้ โดยไม่ค้างหน้าจอดำอีก