การเขียนหน้าเว็บเพจให้ cursor ไปอยู่ที่ form เมื่อเปิดหน้าเว็บ

ในหลาย ๆ เว็บเราสังเกตได้ว่าเมื่อเปิดหน้าเว็บขึ้นมานั้น ตัวเคอร์เซอร์จะขึ้นกระพริบเตรียมพร้อมเพื่อรับการพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องไป คลิกที่ form นั้น ๆ ก่อน เราลองมาดูวิธีการทำอย่างง่าย ๆ กัน เปิดหน้าเว็บที่มี form ขึ้นมา และทดลอง

เพิ่มข้อความ onLoad="document.< form name >.< input name >.focus()” ที่แท็กโดย < form name > คือชื่อ form และ < input name > คือชื่อ input ใน form เช่น

< body onLoad="document.login.uname.focus()” >

จากนั้นเซฟหน้าเว็บ และทดลองเปิดหน้าเว็บดู เพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่า cursor ได้กระพริบที่ form สามารถพิมพ์ได้ทันที