Check Version ของ Ubuntu

Ubuntu นั้นเป็น linux distribution ที่มีการออก distribution ใหม่ที่เร็วมาก ๆ คือ ประมาณ 6 เดือน ซึ่งผู้ใช้งานบางทีก็อาจสับสนไม่แน่ใจว่า distribution ที่ใช้อยู่นั้นเป็นเวอร์ชั่นอะไร

ดังนั้นถ้าเราต้องการรู้เวอร์ชั่นของ Ubuntu ให้สั่ง lsb_release -a จะเป็นการสั่งให้แสดงเวอร์ชั่นของ ubuntu ออกมา

clusterkit@clusterkitNB:~$ lsb_release -a LSB Version: core-2.0-ia32:core-2.0-noarch:core-3.0-ia32:core-3.0-noarch:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:core-3.2-ia32:core-3.2-noarch:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch:cxx-3.0-ia32:cxx-3.0-noarch:cxx-3.1-ia32:cxx-3.1-noarch:cxx-3.2-ia32:cxx-3.2-noarch:cxx-4.0-ia32:cxx-4.0-noarch:desktop-3.1-ia32:desktop-3.1-noarch:desktop-3.2-ia32:desktop-3.2-noarch:desktop-4.0-ia32:desktop-4.0-noarch:graphics-2.0-ia32:graphics-2.0-noarch:graphics-3.0-ia32:graphics-3.0-noarch:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch:graphics-3.2-ia32:graphics-3.2-noarch:graphics-4.0-ia32:graphics-4.0-noarch:qt4-3.1-ia32:qt4-3.1-noarch Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 9.10 Release: 9.10 Codename: karmic

ซึ่งเราจะใช้คำสั่ง cat /etc/issue เพื่อให้แสดง version ได้เหมือนกัน

clusterkit@clusterkitNB:~$ cat /etc/issue Ubuntu 9.10

ซึ่งถ้าเป็นทาง Distribution อื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมจะสั่งคล้าย ๆ กันคือ ตระกูล RedHat นั้นจะใช้คำสั่ง cat /etc/redhat-release ตระกูล Slackware จะใช้คำสั่ง cat /etc/slackware-version