ATAoE setup

ATAoE (ATA over Ethernet) เป็นซอฟต์แวร์ที่จะทำให้เครื่องภายในวงแลนเดียวกัน สามารถใช้ดิสก์ที่ server แชร์ออกมา โดยเสมือนว่าเป็น Local disk โดย ataoe จะทำงานบน layer2 ของ OSI Model

ในการทำงานของ ataoe จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝั่ง server และ client โดยในฝั่ง server นั้นจะทำการ share พื้นที่ โดยอาจจะแชร์ file , partition หรือ disk ทั้งลูก ออกไปทาง network ที่กำหนด โดยผ่านบริการ vblade และฝั่ง client จะติดตั้ง aoetools และเริ่มการทำงานของ aoe จากนั้นจะเห็น device ที่ server share ออกมา โดยเสมือนเป็น local device

ขั้นตอนการติดตั้ง server

 1. ติดตั้ง package vblade ที่ฝั่ง server
 2. สร้างไฟล์เปล่า ๆ ขึ้นมาในกรณีที่จะแชร์พื้นที่จากไฟล์
 3. #dd if=/dev/zero bs=1024 count=10240 of=/root/disk1
 4. แก้ไขไฟล์คอนฟิก vblade.conf ซึ่งจะอยู่ที่ /etc/vblade.conf โดยค่าในไฟล์คอนฟิกจะเรียงกันโดยแบ่งค่าโดยใช้ space (ช่องว่าง) โดยค่าจะเรียงดังนี้
  network_device ช่องทางเครือข่ายที่จะแชร์ดิสก์ออกไป
  shelf ชั้นดิสก์เสมือน มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65535
  slot ช่องดิสก์เสมือน มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255
  file/disk/partition Path ที่เป็น device หรือไฟล์ที่จะแชร์
  mac[,mac[,mac]] สำหรับการแชร์เฉพาะเครื่อง โดยจะนำ MAC Address เครื่อง client มาใส่ ถ้ามีหลาย เครื่อง client ที่จะแชร์ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย , โดยรูปแบบจะเป็นดังนี้
# network_device shelf slot file/disk/partition mac[,mac[,mac]] # eth0 0 0 /dev/sdb 00:11:22:33:44:55 eth0 0 1 /root/disk1 # แชร์จากไฟล์ที่สร้าง eth0 0 2 /dev/sdb # แชร์จาก disk eth0 0 3 /dev/sdc1 # แชร์จาก partition
5. เริ่มบริการ vblade และให้เริ่มบริการอัตโนมัติ
# service vblade start # chkconfig vblade on

ขั้นตอนการติดตั้ง Client

 1. ติดตั้ง aoetools
 2. สั่ง modprobe aoe เพื่อโหลดโมดูล aoe
 3. สั่งคำสั่ง aoe-stat ดูว่าเห็น device ที่แชร์จาก server หรือไม่ ถ้าเห็นให้สั่ง fdisk -l ดูว่าเห็น device เพิ่มขึ้นมารึปล่าว ถ้าเห็นแล้วก็สามารถ mount ใช้งานได้เสมือนเป็น local device ได้เลย โดยตำแหน่งของ device จะอยู่ที่ /dev/etherd/ex.x โดย x.x คือ blade และ shelf ที่ตั้งไว้ในค่าการแชร์ทางฝั่งของ server
 4. ถ้าต้องการใช้ aoetools ทำงานเมื่อเริ่มระบบให้เขียนสคริปต์เก็บไว้ที่ /etc/sysconfig/modules/ โดยภายในมีข้อความดังนี้
#!/bin/bash if [ ! -c /dev/etherd/discover ] then echo "--* Modprobe aoe modules ----" modprobe aoe fi
บันทึกไว้และ chmod ให้สามารถ execute ได้
# chmod +x /etc/sysconfig/modules/AoE.modules
note ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ในปัจจุบัน จะไม่ต้องเขียนสคริปต์นี้แล้ว เนื่องจากได้มีการทำการเรียกใช้งานเป็น service แล้ว โดยสั่ง service aoe {start | stop | restart }