Menu

หลักสูตร : Ceph Storage Administration

ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง ( 2วัน )

ราคา : 7,490 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร Ceph Storage Administration

รายละเอียดหลักสูตรเป็นไฟล์ PDF : ดาวน์โหลดเป็น pdf file


รายละเอียดหลักสูตร
           หลักสูตรนี้กล่าวถึงการติดตั้ง, การบริหารจัดการและใช้งานระบบ Ceph Storage  โดยการลงมือปฏิบัติการคอนฟิกระบบบนเครื่อง Virtual Machine จำลองให้เป็นระบบ Cluster Storage ขึ้นมา   โดยจะศึกษาในส่วนของ Storage รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน Traditional Storage และ Software-Defined Storage  ความสามารถของ Ceph Storage  การติดตั้งระบบและการขยายระบบ การบริหารจัดการการให้บริการของ Ceph Storage การทำ High Availability สำหรับ Ceph Storage และการนำ Ceph Storage ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Block Storage / Object Storage / File System  การติดตั้ง Web Monitoriing Tool เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่อง

ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

ความรู้พื้นฐาน
           ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งใช้งาน Linux Server ระดับผู้ดูแลระบบหรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน ควรมีความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายและไฟร์วอลล์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้
           Ceph
           CentOS 7.1

รูปแบบการสอน
           บรรยายและปฏิบัติการจริง (Workshop) โดยใช้ Virtual Machine 6 เครื่อง เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการติดตั้งระบบ Ceph Storage ให้เสมือนจริง

เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1

วันที่ 2


การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม
           ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องโน๊ตบุ๊คของตัวเอง โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB สำหรับสร้าง VMs โดยในการอบรมจะใช้ซอฟต์แวร์ VirtualBox จำลองเครื่องและเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ