Menu

หลักสูตร : MySQL Cluster

ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง ( 3วัน )

ราคา : 10,700 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร MySQL Cluster

รายละเอียดหลักสูตรเป็นไฟล์ PDF : ดาวน์โหลดเป็น pdf file

ลูกค้าที่เคยอบรมในหลักสูตรนี้


หลักสูตร MySQL Cluster


รายละเอียดของหลักสูตร :
เนื้อหาหลักสูตรจะกล่าวถึงทฤษฎีหลักการทำงานของระบบคลัสเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีและหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ MySQL Cluster การออกแบบระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก เพื่อให้ระบบมีอัตราการล่ม (Downtime) ต่ำที่สุด การออกแบบด้านความปลอดภัยของงระบบ เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฎิบัติใช้งานจริง โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การติดตั้ง ทฤษฎีกระจายภาระงาน (Load balancing) การสร้างระบบคงอยู่สูง (High Availability -HA) การปรับแต่งความปลอดภัยของระบบ และมีการปรับพื้นฐานทฤษฎีระบบเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ MySQL Cluster เช่น Mac Address, ARP Protocol, Public และ Private Network เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ระบบเว็บ องค์กรที่ให้บริการโดยใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL และผู้ที่สนใจ  

วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ MySQL Cluster
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความแตกต่างของวิธีการกระจายภาระงานในแบบต่าง ๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

ความรู้พื้นฐาน :
ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง Linux Server หรือผ่านหลักสูตร Linux Administration มาก่อน เคยติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ MySQL และควรมีความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่ายพื้นฐาน

รูปแบบการสอน :
บรรยายและปฏิบัติการ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtual Machine) เพื่อต่อเป็นระบบคลัสเตอร์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน :
 1. ซอฟต์แวร์ CentOS เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป
 2. MySQL Cluster เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

เนื้อหาหลักสูตร :
วันที่1
เช้า

บ่าย

วันที่2
เช้า

บ่าย

วันที่3
เช้า

บ่าย

การเตรียมเครื่องก่อนวันอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องโน๊ตบุ๊คของตัวเอง โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB สำหรับสร้าง VMs โดยในการอบรมจะใช้ซอฟต์แวร์ VirtualBox จำลองเครื่องและเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตาม
คู่มือ