${v.sub_enname}

Loading...

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้กล่าวถึงทฤษฎีฐานข้อมูล การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ทั้งในแบบ Command-line และแบบกราฟฟิก สอนการใช้คําสั่ง SQL มาตรฐาน และคําสั่งเฉพาะของ MySQL เพื่อจัดการกับ ข้อมูลในฐานข้อมูล โดยจสอนตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง การเรียกใช้งาน การลบหรือแก้ไขโครงสร้างตาราง การเรียกดูข้อมูลในเงื่อนไขต่าง ๆ การใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่สําคัญ การใช้งานทรานเซคชั่น การใช้โปรแกรมเสริม อย่าง phpMyAdmin, MySQL WorkBench และการใช้งานโดยเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ อื่น ๆ ผ่าน ODBC ด้วย MyODBC พร้อมกรณีศึกษาจากการใช้งานจริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจหลักการออกแบบฐานข้อมูล
 2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีทักษะและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้
 3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจการใช้งานภาษา SQL ในส่วนพื้นฐานที่สําคัญต่อการทํางาน
 4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ MySQL ได้

ความรู้พื้นฐาน

 • มีทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

รูปแบบการสอน

บรรยายและปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ท่าน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

 1. MySQL Server 5.1
 2. MySQL-WorkBench
 3. MyODBC
 4. phpMyAdmin

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB มาในการอบรม พร้อมติดตั้ง VirtualBox และ VirtualBox Extension Pack และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • แนะนําให้รู้จักกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
 • ขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ MySQL
 • ทฤษฎีฐานข้อมูลโดยสรุป
 • การทํา Normalization
 • การออกแบบ ER-Diagram ด้วยโปรแกรม MySQL WorkBench Data Model
 • การเขียน Data Dictionary
 • การใช้งาน MySQL ในแบบ Command-line
 • มาตรฐานภาษา SQL และคําสั่งที่มีเฉพาะบน MySQL
 • เริ่มใช้งานคําสั่ง SQL พื้นฐาน DDL, DML
 • การกําหนดค่าการเข้ารหัสภาษา (Encoding) เพื่อใช้งานภาษาไทย

วันที่ 2

 • ชนิดของข้อมูล (Data type)
 • เทคนิคในการหาจุดผิดพลาด และการอ่าน error message
 • การใช้งานคำสั่ง CREATE และคำสั่งที่ใช้ร่วม อย่างเช่น DEFAULT, UNIQUE, CHECK เป็นต้น
 • การใช้งานคำสั่ง INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
 • การใช้งานคำสั่ง DESCRIBE เพื่อดูโครงสร้างตาราง
 • การใช้งานคำสั่ง ALTER เพื่อแก้ไขโครงสร้างตาราง
 • การใช้งานคำสั่ง SELECT โดยใช้อนุประโยคและการกำหนดเงื่อนไข อันประกอบด้วย WHERE, AND, OR, IN, BETWEEN, Wild card (% , _), LIKE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING
 • การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานและฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์อย่าง DISTINCT, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, SUM
 • การ JOIN เทเบิล
 • การเขียน SQL แบบ Sub Query
 • การสร้างวิว (View) และประโยชน์ของการสร้างวิว
 • การใช้งานคำสั่ง DROP, TRUNCATE เพื่อลบตารางและวิว

วันที่ 3

 • การใช้งานโปรแกรม MySQL Workbench SQL Development
 • การใช้งานสตริงฟังก์ชน (String Function) เช่น SUBSTRING, TRIM, LENGTH, REPLACE
 • การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin
 • การนำข้อมูลจากไฟล์ CSV เข้าสู่ฐานข้อมูล
 • การจัดการและใช้งาน Index
 • การติดต่อกับ MySQL ผ่าน ODBC ด้วย MyODBC
 • ฝึกใช้งาน ODBC กับ Application อื่น

วันที่ 4

 • รู้จักกับ Storage Engine ของ MySQL
 • ทฤษฎีเกี่ยวกับทรานเซคชั่น (Transaction)
 • การใช้งาน Transaction บน InnoDB Storage Engine
 • การใช้คำสั่ง Rollback, Commit
 • เทคนิคการใช้งานคำสั่ง SQL ขั้นสูง และการปรับแต่งคิวรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization)
 • การใช้งานคำสั่ง GRANT, REVOLK เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้คนอื่น
 • การสํารองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restore)ในสิทธิ์ของผู้ใช้
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบง่าย ๆ ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ MySQL

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด นำมาชำระที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
  3. * กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: info@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0 2424 7603

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

  บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
  เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ
  ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105550004011

  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน)
 • การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
 • รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อเรา